Αλλαγή ρυ

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Παρακαλ=CF=8E να &epsilon=
;φαρμ=CF=8Cσετε τι&sigm=
af; παρακ=CE=ACτω αλ&lambda=
;αγ=CE=ADς στον λο&g=
amma;αριασμ=CF=8C του &si=
gma;υνδρομητ=CE=AE

Χατζηγιανν=CE=ACκ&et=
a; Θ=CE=ADμις 2108238036

Σε περ=CE=AFπτωση &s=
igma;υναγερμο=CF=8D θ&a=
lpha; ιδιοποιηθε=
=CE=AF πρ=CF=8Eτος ο γι=CF=8C&=
sigmaf; της Κυριαζ=CE=AE&s=
igmaf; Χατζηγιανν=CE=AC&kappa=
;ης στο τηλ=CE=ADφω&n=
u;ο 6945050488, στην συν=CE=AD&ch=
i;εια ο Κωνστα&nu=
;τ=CE=AFνος στο τηλ=
=CE=ADφωνο που =CE=ADχε=
τε και τ=CE=ADλος &e=
psilon;γ=CF=8E – Χαρ=CE=ACλαμπ&omicr=
on;ς Μπρ=CE=AFκας – στ&omicro=
n; τηλ=CE=ADφωνο που=
=CE=ADχετε.

Η κα. Χατζηγια&n=
u;ν=CE=ACκη νοσηλε=CF=8D&e=
psilon;ται και δεν &epsilo=
n;=CE=AFναι σε θ=CE=ADση ν&a=
lpha; απαντ=CE=AEσει τη&la=
mbda;=CE=ADφωνο.

Παρακαλ=CF=8E η α&lambda=
;λαγ=CE=ADς να εφα&rho=
;μοστο=CF=8Dν =CE=ACμεσ&al=
pha; και να ενημερ&=
omega;θ=CF=8E  για την ε&phi=
;αρμογ=CE=AE τους.

Ευχαριστ=CF=8E

Close Menu